Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję reklamową Blue Papaya S. Dragun, A. Fyda s. j. we Wrocławiu
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja reklamowa Blue Papaya S. Dragun, A. Fyda s. j., al. Gen. Józefa Hallera 113/14, 53-201 Wrocław, zwana dalej Administratorem lub Spółką, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334702, posiadająca NIP: 8992678694 i Regon: 021044998.
 2. W sprawie swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować z nami, pisząc na adres email: kontakt@bluepapaya.pl lub na adres al. Gen. Józefa Hallera 113/14, 53-201 Wrocław, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
 3. Dane przetwarzane będą w następujących celach: przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy, dochodzenie roszczeń lub obrona przed wysuwanymi wobec Spółki roszczeniami, archiwizacja danych w niezbędnym zakresie, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, wypełnianie obowiązków ciążących na Spółce, wynikających z ustaw podatkowych i w zakresie rachunkowości.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”), przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych, o rachunkowości, kodeksu cywilnego);
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. udzielanie odpowiedzi na pisma, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych zależy jest celu, w jakim są one przetwarzane. Okres ten ustalany jest na podstawie następujących kryteriów: okres wykonywania umowy, w tym trwania rękojmi i okres przedawnienia roszczeń, terminy wskazane przepisami prawa, obligujące Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości ustawa podatkowa), okres niezbędny do ochrony interesów Administratora.
 7. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. upoważnieni współpracownicy Administratora;
  2. podmioty świadczące Administratorowi pomoc prawną,
  3. biuro rachunkowe,drukarnie,
  4. firmy pocztowe i kurierskie;
  5. organy publiczne upoważnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych, gdy spełnione są przesłanki prawem przewidziane,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
  6. przeniesienia danych.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na jeden ze sposobów wskazanych w punkcie 2. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.